image_pdfimage_print

Zamówienia publiczne

KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do zapisów ustawy informujemy, że Regionalne Centrum Kultury w Pile prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://rckpila.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

Pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych, prowadzone w trybie pozaustawowym, są prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Plan zamówień publicznych