image_pdfimage_print

Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego

Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Złożenie oferty na formularzu ofertowym najmu lokalu użytkowego (załącznik nr 1),
 2. Deklaracja, że najemca w okresie trwania umowy będzie wykorzystywał lokal na prowadzenie działalności gospodarczej, wyklucza się prowadzenie działalności koncertowej bez zgody Wynajmującego pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym,
 3. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek zdrowotnych i społecznych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 4. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek i zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
 5. Wpłata wadium w wysokości 1 000,00 zł na konto RCK FE,
 6. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych,
 7. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych,

Kryterium oceny ofert jest cena.

Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego

Ogłoszenie o wynajęciu lokalu użytkowego

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Złożenie oferty na formularzu ofertowym najmu lokalu użytkowego (załącznik nr 1),
 2. Deklaracja, że najemca w okresie trwania umowy będzie wykorzystywał lokal na prowadzenie działalności gastronomicznej, wyklucza się prowadzenie działalności koncertowej bez zgody Wynajmującego pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym,
 3. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek zdrowotnych i społecznych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 4. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek i zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
 5. Zeznanie podatkowe za 2 ostatnie lata prowadzenia działalności gospodarczej,
 6. Wpłata wadium w wysokości 5 000,00 zł na konto RCK FE,
 7. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych,
 8. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych,

Kryterium oceny ofert jest cena.